فقط گاهی!

گاهی آدمی پاهایش را در آفتاب دراز کند و بمیرد آسایش بیشتری دارد تا زنده باشد و بخواهد، هی برود و برود و برود و ...

گاهی "ما زنده به آنیم که آرام نگیریم.." ها، اصلن در مغز آدمی فرو نمی رود ... اووففف.

 

 

+ دلم می خواست یک روز هم شده در این هفته ها به دیدنت می آمدم آقای مهربان! هر چند که می گویند مسافت بُعد ندارد ولی خب این هم در مغزم فرو نمی رود این روزها...

/ 1 نظر / 20 بازدید