در این اتاق کوچک و بی پنجره ی این مطب بدون آنتن، موبایل هیچ استفاده ای ندارد جز این که بتوانی هی خودت را گول بزنی و آن توپ های رنگی را جور کنی که بامبی به هم بخورند و سی صد امتیاز بگیری.

مهم نیست که از این بازی ها به هزار دلیل فلسفی بیزاری که وقتی کسی نیست، کتابی نیست و اتاق را روز گذشته با همه ی جزییاتش زیر و رو کرده ای و تمرکزت نباید به آن سیم باشد و آن قطره های قرمز کسالت بار که انگار هر چه به جانت می ریزند، تمام نمی شوند...

این توپ های طلایی، توپ های بنفش، توپ های سرخ و سیاه فارغ از هر فلسفه ای خوب به تو امتیاز می دهند.

/ 0 نظر / 15 بازدید