طاقت ندارد یک ثانیه ناراحتی ام را ببیند!

شکنجه گر روح آشفته ی من

جدی و معتقد

می گوید طاقت ندارد یک ثانیه ناراحتی ام را ببیند!

طاقت ندارد یک ثانیه ناراحتی ام را ببیند!

قرآن کجاست؟

باز باید توبه بخوانم

طاقت ندارد یک ثانیه ناراحتی ام را ببیند!

شکنجه گر معتقد روح آشفته ی من.

برای بی اعتقادی خودم گریه می کنم

باز باید توبه بخوانم

طاقت ندارد یک ثانیه ناراحتی ام را ببیند!

گریه می کنم

یک ثانیه

برای بی اعتقادی خودم

طاقت ندارد

یک ثانیه حتی

یک ثانیه

یک

وای

باز باید...

شکنجه گر جدی و معتقد روح آشفته ی من

وای!

طاقت

ندارد...

/ 0 نظر / 12 بازدید